Finance a daně

Finance a daně

Full costing


Čerpáte prostředky ze strukturálních fondů nebo jiných zdrojů a potřebujete v rámci uznatelných nákladů projektu vykázat nepřímé náklady související s realizovaným projektem? Potřebujete vytvořit metodiku pro  vykazování skutečně vynaložených nákladů na projekt a to nákladů přímých i nepřímých? Požaduje poskytovatel finančních prostředků, abyste pro doložení uznatelných nákladů projektů měli vlastní metodiku pro vykazování skutečně vynaložených nákladů na projekt?  Nemáte na to zkušenosti nebo potřebnou odbornost a čas? Čeká Vás kontrola projektu ze strany řídícího orgánů nebo jiných kontrolních orgánů a Vy potřebujete ujištění, že vykazujete správně nepřímé náklady na kontrolovaný projekt?

Proto my přicházíme s produktem „full cost“, který umožní:

vytvořit si vlastní metodiku pro vykazování skutečně vynaložených nákladů na projekt a to nákladů přímých i nepřímých,

ověřit si, zda Vámi již používaná metoda vykazování vynaložených nákladů na projekt je vhodná pro organizaci, konkrétní projekt (především VaV), zda splňuje požadavky poskytovatele finančních prostředků (donátora) – certifikace existující metodiky,

posouzení spolehlivosti kontrolního a účetního systému včetně vykazování uznatelných nákladů projektu.

Co je to“full cost“?

„Full cost“ nebo také „full costing“  znamená finanční řízení výzkumných projektů,  alokaci nákladů,  vykazování úplných nákladů projektu.

Většina poskytovatelů dotací, především do oblasti Výzkumu a vývoje, jednoznačně vymezuje tzv. uznatelné výdaje projektu a již dnes vyžaduje, aby měl příjemce zpracován vlastní model úplných nákladů, který mu umožní přesně a jednoznačně vykázat  skutečně vynaložené náklady na projekt a to náklady přímé i nepřímé. Příjemce, který nebude mít zpracovánu metodiku  „full cost“,  respektive metodiku kalkulace a vykazování „plných nákladů projektu“, přímých a především nepřímých, vstupuje do rizika, že mu nebudou poskytovatelem uznány nepřímé náklady zahrnuté do projektu jako uznatelné náklady. Kontrola správného přiřazení nepřímých nákladů k jednotlivým projektům je vedle poskytovatele dotace prováděna i dalšími kontrolními orgány, jako například kontrolami finančního úřadu, NKÚ, EÚD, kontrolních orgánů EK, aj.

Metodika „full cost“ Vám umožní  rozpočítávat pomocí určité metody, zpracované s ohledem na specifika organizace, režijní (nepřímé) náklady instituce na projekty Výzkumu a vývoje.

Naše společnost v oblasti metodiky „full costing“  poskytuje zejména tyto služby 

  • zpracování metodiky pro vykazování skutečně vynaložených nákladů na projekt nebo projekty podle specifických podmínek a potřeb organizace.
  • posouzení, zda používaná metoda vykazování vynaložených nákladů na projekt je vhodná pro organizaci, konkrétní projekt (především Výzkumu a vývoje), zda splňuje požadavky poskytovatele finančních prostředků (donátora) – certifikace existující metodiky.
  • posouzení spolehlivosti kontrolního a účetního systému organizace včetně vykazování uznatelných nákladů projektu.
  • provedení kontroly správnosti používání existující metodiky „full costing“ pro konkrétní projekt či projekty.