Finance a daně

Finance a daně

Účetnictví a daňové poradenství


Cílem naší společnosti je nabídnout klientům komplexní služby v oblasti účetnictví a daňového poradenství.
To, co nás odlišuje od mnoha jiných firem poskytujících účetní a daňové služby je způsob, jakým na účetní a daňovou problematiku nahlížíme. Zaměřujeme se na komplexnost a pokrytí všech oblastí, které jsou, a měly by být, s účetnictvím a daňovým poradenstvím spjaty.

Své služby nabízíme jak společnostem ze soukromého, tak i veřejného sektoru.

Přínos pro Vaši firmu 

Námi zpracované účetnictví neslouží pouze jako podklad k výpočtu daní, tzv. pasivní zdroj dat, nýbrž slouží k aktivnímu modelování ekonomického vývoje, v důsledku čehož dochází k účinnému předcházení kritickým chybám v řízení společnosti. Snažíme se maximálně šetřit Váš čas a poskytnout maximální záruky, nejen garance daňového poradce či auditora.

Další výhody, které Vám přinášíme

 • naši klienti mají neustálý přístup do účetního systému, což jim poskytuje možnost kontrolovat kvalitu poskytovaných služeb,
 • individuální přístup ke klientovi,
 • pro práci používáme výhradně kvalitní účetní a daňový software,
 • pro zpracování finančních analýz používáme vlastní sofistikovaný software. 

Naše společnost v oblasti účetního a daňového poradenství poskytuje zejména tyto služby 

 • Vedení účetnictví
  • metodické účetnictví (nastavení účetních směrnic a účetních postupů),
  • průběžná kontrola již pořízených účetních záznamů,
  • vedení a rekonstrukce účetnictví, 
  • účtování předaných prvotních dokladů na příslušné účty účetní osnovy, 
  • vedení účetních knih, 
  • sledování dodavatelského a odběratelského saldokonta,
  • výpočet a účtování odpisů hmotného a nehmotného majetku,
  • vedení skladové evidence, výpočet skladových cen,
  • účtování inventur skladu, 
  • vyhotovování pomocných dokladů pro účetnictví,
  • zadávání a účtování leasingových splátek,
  • účtování interních dokladů, provádění vzájemných zápočtů dokladů,
  • zadávání bankovních výpisů a párování plateb s účetními doklady,
  • zjištění a zaúčtování kurzových rozdílů a haléřového vyrovnání,
  • poskytování informací o hospodaření firmy, 
  • vedení firemní pokladny. 
 • Sestavování měsíčních a ročních výkazů
  • přiznání k DPH,
  • sestavování výkazu daně vybírané srážkou u fyzických osob, popř. právnických osob,
  • přiznání k silniční dani,
  • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
  • zpracování statistických výkazů,
  • sestavování účetních závěrek včetně příloh.
 • Vedení mzdové agendy
  • zpracování mezd, vedení mzdových listů,
  • zpracování výkazů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
  • zpracování podkladů pro výplatu mezd k výplatnímu termínu objednatele,
  • vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech,
  • vypracování potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, atp.),
  • zajištění výpočtu zákonného pojištění organizace,
  • evidence čerpání dovolené,
  • účtování nároků pracovníků z pracovního poměru,
  • vedení osobní evidence zaměstnanců,
  • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení,
  • provádění ročního zúčtování daně,
  • vedení předepsané evidence pracovní neschopnosti,
  • vypracování ročního hlášení o vyúčtování daně,
  • vypracování hlášení pracovnímu úřadu ve vztahu k invalidním pracovníkům.
 • Další činnosti
  • jednání a spolupráce s příslušnými úřady, zastupování klienta při kontrolách správců daně, OSSZ (PSSZ) nebo zdravotních pojišťoven,
  • výpočet cestovních náhrad tuzemských i zahraničních.
 • Oblast daní
  • komplexní daňové poradenství, optimalizace finančních toků s ohledem na všechny typy daní,
  • vypracování odborných daňových stanovisek,
  • zpracování daňových přiznání všech typů daní,
  • zastupování klienta v daňovém řízení,
  • průběžné poradenství především v případech změn v oblasti daňových zákonů,
  • informace z oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, správy daní a poplatků a vybraných pasáží obchodního zákoníku,
  • informace o termínových povinnostech k jednotlivým druhům daní,
  • zajištění daňového odkladu.
 • Doplňkové služby
  • nastavení vnitropodnikového účetnictví,
  • audity,
  • controlling,
  • faktoring,
  • plánování a řízení financí.