Finance a daně

Finance a daně

Fondy a dotace


Státní dotace, státní podpory, evropské fondy, rozvojové programy, operační fondy, strukturální fondy a další nástroje tvoří pro většinu subjektů nepřehlednou nabídku zdrojů financování rozličných projektů. Stejně tak zkratky jako ERDF, ESF, FS, IOP, AOPK a další. Naše služba Fondy a dotace Vám pomůže zjistit na jaké finanční prostředky, z jakých zdrojů a za jakých podmínek byste mohli dosáhnout.

Přínos pro Vaši firmu

Studium různých nástrojů dotační politiky a jejich podmínek plnění nepatří většinou mezi oblíbené činnosti jakékoliv společnosti a představuje dlouhou dobu ke zvládnutí celé problematiky. Pak přijde doba podání žádosti a společnost se většinou ani nedozví, proč žádost nebyla vyřízena kladně.

Se všemi těmito faktory Vám dokážeme pomoci a výsledkem naší činnosti je zpravidla:

 • identifikace konkrétního dotačního titulu pro potřeby zadavatele,
 • zjištění podmínek čerpání a úvodní posouzení možnosti získání dotačního titulu,
 • spolupráce na definici projektu pro získání dotace,
 • identifikace a provedení všech kontrol pro posouzení úplnosti žádosti a projektu,
 • aktivní spolupráce při vlastním plnění projektu, příprava a kontrola všech potřebných podkladů, dokumentace a podmínek pro úspěšné splnění předpokladů čerpání finančních prostředků.

Legislativní rámec

Při plnění našich služeb je nutné vycházet z platného legislativního rámce, který je velmi rozsáhlý, a proto je zde uveden pouze částečný výběr:

 • Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, 
 • Nařízení Rady (ES) č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu, 
 • Nařízení Komise (ES) č.1685/2000 podrobná pravidla provádění nařízení 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, 
 • Usnesení vlády č. 159/98 k pozičnímu dokumentu pro oblast Hospodářská a sociální soudržnost (regionální politiky) pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii - stanovuje gesce za jednotlivé fondy (MPSV odpovědné za ESF), 
 • Usnesení vlády č. 417/98 k zabezpečování institucionálního rámce účasti České republiky na programech strukturálních fondů Evropské unie - stanovuje zřízení útvarů správy fondů, zřízení předvstupních struktur pro přípravu a realizaci operačních programů),
 • Usnesení vlády č. 714/99 k návrhu sektorových a regionálních priorit Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky na léta 2000 až 2006 (mj. stanovuje řídící orgány jednotlivých operačních programů), 
 • Usnesení vlády č. 470/01 k návrhu Národního rozvojového plánu (aktualizované znění) - mj. obsahuje harmonogram přípravy dokumentu, 
 • Usnesení vlády č. 401/02 o vymezení obsahu operačních programů.

Příklad konkrétního scénáře

 • 1. Krok – Identifikace vhodného nápadu 
  V prvním kroku půjde o společné vyhledání nebo identifikaci konkrétní aktivity či nápadu, který by mohl být realizován z fondů EU nebo národních fondů. Nápad musí být v souladu se záměry operačního programu, z něhož budou prostředky čerpány. 
  Obecně platí, že z fondů EU se podporují projekty veřejně prospěšné, které přispějí ke zlepšení sociálního a ekonomického prostředí v členských zemích a jejich regionech. Nejde v žádném případě o samoúčelné finanční injekce do neziskového sektoru, soukromých firem, obcí, krajů či jakýchkoli jiných subjektů. Právě naopak - příjemce musí vždy prokázat a konkrétně doložit obecnou prospěšnost svého záměru.
 • 2. Krok – Určení konkrétní Výzvy 
  V druhém kroku Vám pomůžeme k definovanému nápadu dohledat konkrétní Výzvu, tedy časově vymezené úseky určené k podání žádosti o dotaci v rámci daného operačního programu. Časový rámec Výzvy bývá otevřen po několik týdnů až měsíců. 
  U složitějších projektů toto období nemusí vždy postačovat pro podrobné zpracování projektové žádosti. Doporučujeme tedy si projektovou žádost připravit s předstihem a pak počkat na otevření dané Výzvy. Termíny současných i budoucích Výzev pro Vás samozřejmě průběžně sledujeme.
 • 3. Krok – Zpracování projektové žádosti 
  Třetí krok je nepochybně nejdůležitějším krokem v celé poskytované službě. Projektová žádost představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, zda budete se snahou získat finance z evropských či národních fondů úspěšní či nikoli. Celou projektovou žádost pro Vás v rámci naší služby na základě velmi úzké spolupráce a detailních diskusí připravíme nebo dle Vašeho zadání Vás pouze provedeme její strukturou a budeme Vám k dispozici v rámci konzultačních služeb.
  Vlastní žádosti jsou vyplňovány v elektronické podobě v rámci aplikací BENEFIT, BENE-FILL či eAccount dle dotačního titulu.

  Součástí projektové žádosti jsou přílohy, např.:
  • Logický rámec - popisuje záměry projektu, dané do souvislosti s konkrétními činnostmi a výstupy jeho aktivit.
  • Studie proveditelnosti - posouzení uskutečnitelnosti a životaschopnosti projektu. Popisuje finanční stránku všech aktivit a hodnotí efektivitu vynaložených prostředků. Většinou má rozsah 20-50 stran.
  • Analýza nákladů a přínosů (CBA) - metodika vyhodnocení, co pozitivního projekt přináší a co spotřebuje po stránce finanční i společenské.
  • Rozpočet projektu - nezbytný pro každou žádost o získání prostředků z fondů Evropské unie. Vychází se z něj při závěrečném vyúčtování.
 • 4. Krok – Získání vlastní dotace 
  Nedílnou součástí služby Fondy a dotace je proces získání vlastních finančních prostředků na přihlášený projekt. V tomto kroku vyvineme maximální úsilí pro úspěšné vyřízení Vaší žádosti.
 • 5. Krok – Průběžné sledování projektu a kontrola vykazování 
  Pokud již byl projekt úspěšně přihlášen a bylo mu přislíbeno financování z prostředků EU nebo státu, pak jsme teprve v půli cesty. Neméně důležitou součástí celého projektu je totiž současně celý průběh realizace vlastního projektu a zejména příprava všech potřebných dokladů a materiálů na finální schválení plnění přislíbené finanční částky.
  V tomto kroku se soustředíme na tyto oblasti:
  • Administrativa – zejména příprava monitorovacích zpráv, které dokládají, co a jak bylo provedeno, jak jsou plněny indikátory nastavené v projektové žádosti. Vedle toho je třeba průběžně vyhotovovat žádosti o platbu. Finanční prostředky jsou vypláceny buď po skončení projektu, nebo po jeho jednotlivých etapách, které byly předem naplánovány ve studii proveditelnosti a dalších součástech projektové žádosti.
  • Financování - náklady projektu se až na výjimky proplácejí zpětně. Po dobu realizace projektu nebo přinejmenším její části jej musíte financovat z vlastních zdrojů či bankovní půjčkou.
  • Zajištění udržitelnosti projektu - ve většině případů evropské normy vyžadují, aby výsledky dosažené projektem nějakou dobu přetrvaly, tento termín (=udržitelnost projektu) bývá nejčastěji pět let, ale může se lišit dle požadavků OP.
  • Veřejná podpora - v EU obecně platí zákaz podpory podnikání z veřejných rozpočtů, která by mohla ovlivnit obchod mezi členskými státy. I evropské fondy toto pravidlo dodržují, ale v jejich rámci existují výjimky vyplývající ze smlouvy o založení ES, které se běžně využívají (bloková výjimka, pravidlo de minimis - umožňuje dát jednomu příjemci veřejnou podporu do výše 200.000 eur v průběhu tří let - aj.).
 • 6. Krok – Průběžný audit
  Poslední fází služby jsou průběžné audity – v každém okamžiku budete mít jistotu správného účtování, vykazování a zajištění všech podmínek nutných pro nesporný průběh projektu a čerpání finančních prostředků.