Audit

Audit

Personální audit


Personální audit mapuje personální situaci Vaší firmy, v obecné rovině jde o politiku, metody, principy a procesy, které jsou ve Vaší firmě používány pro řízení lidských zdrojů. Výstupem z Personálního auditu je vždy písemná analytická zpráva hodnotící stav personální situace s případným zaměřením na problematické oblasti. V případě zacílení na potenciál, vzdělávání a motivaci jednotlivců či týmu je pak součástí analytické zprávy hodnocení efektivity práce jednotlivých zaměstnanců a celých týmů doplněné návrhy na změnu organizačního charakteru včetně změn v systému rozvoje lidského potenciálu.

Přínos pro Vaši firmu

Mezi očekávané výsledky Personálního auditu lze například zařadit odpovědi na tyto základní otázky:

 • kolik pracovníků je potřeba k provedení současného objemu práce? (včetně plánovaného snížení či zvýšení objemu zakázek)
 • kdo z pracovníků je ideálním pro danou pracovní pozici?
 • jak je nastavený personální systém ve firmě?

A dále popis či návrhy na další řešené oblasti:

 • zkvalitnění firemní kultury,
 • růst pracovní efektivity,
 • zvýšení stupně motivovanosti personálu,
 • zjednodušení a zefektivnění komunikace,
 • optimalizaci pracovních míst,
 • zlepšení procesu kariérního plánování a vzdělávání zaměstnanců,
 • fungování motivačního a mzdového systému,
 • efektivní personální management a personální politika, 
 • vytvoření přehledné mapy firemních procesů,
 • zhodnocení úrovně plánování ve firmě,
 • navržení opatření v oblasti změn v organizační struktuře, rozdělení kompetencí, popisech práce apod.,
 • vytvoření detailních popisů práce jednotlivých pracovních míst a požadavků na odpovídající profil zaměstnanců,
 • vyhodnocení vybraných pracovníků firmy: jejich psychologický profil, schopnosti, dovednosti, zkušenosti, rozvojové potřeby.

Zacílení Personálního auditu

Personální audit lze podle cílů a potřeb společnosti zaměřit na konkrétní oblasti jako například na:

 • zmapování organizačních struktur (případně procesů),
 • zmapování firemní politiky, klimatu, systému hodnocení a motivace, 
 • propojení pohledů na firmu z hlediska organizace činností a potřebných zdrojů,
 • identifikaci potenciálu zaměstnanců nebo týmů.

Příklad konkrétního scénáře 

 • 1. Krok – Identifikace cíle
  V prvním kroku jsou formou řízených pohovorů a případně brainstormingu se zadavatelem zjištěny skutečné cíle a očekávání Personálního auditu. Tyto cíle jsou popsány formou SMART a jsou následně schváleny zadavatelem.
 • 2. Krok – Analýza aktuálního stavu
  Cílem druhého kroku je popsat procesy, kvalitu a počty lidí. K tomu využíváme tvrdé i měkké techniky, např. SIPOC, VACD nebo VSM diagramy k popisu procesů, individuální rozhovory pro zmapování úrovně dovedností, metodu shadowing pro sledování konkrétních pracovníků na pracovišti ke zjištění rozsahu používaných dovedností, workshopy ke zjištění úrovně potřebných znalostí a další metody a nástroje. Výstupem z tohoto kroku je:
  • zmapování probíhajících procesů a činností, 
  • zařazení osob v rámci firmy (formální a neformální),
  • analýza rozvojových potřeb společnosti,
  • analýza pracovních pozic, 
  • analýza vytíženosti jednotlivých zaměstnanců, jejich pracovního potenciálu, 
  • analýza manažerských, prodejních či administrativně-technických schopností, 
  • analýza silných a slabých stránek, srovnání s požadavky na jednotlivé pracovní pozice,
  • identifikace všech slabin a omezení daného prostředí, procesů a systému jako celku.
 • 3. Krok – Návrh opatření ke zlepšení
  Třetím krokem je sestavení vlastních návrhů pro zlepšení analyzované situace ve společnosti, jako například:
  • návrh změny systému řízení, odpovědnosti a zastupitelnosti,
  • návrh změny organizační struktury, 
  • návrh personálních změn včetně zvýšení/snížení počtu zaměstnanců,
  • návrh kroků pro podporu firemní kultury,
  • návrh změny motivačního systému včetně individuálních motivací pro vybrané zaměstnance,
  • návrh změn v oblasti interní komunikace,
  • návrh změny zařazení zaměstnance,
  • návrh systému rozvoje zaměstnanců.
  Součástí této fáze jsou současně i běžné výstupy, mezi které lze zařadit například:
  • sestavení náplní práce, návrhy pracovních smluv,
  • vytvoření modelu odborných a osobnostních požadavků na danou pozici.
  V rámci tohoto kroku je současně uveden návrh způsobu zapojení našich pracovníků do budoucích týmů prováděných změn včetně pomoci při propagaci a interní komunikaci změn v prostředí společnosti zadavatele. 
 • 4. Krok – Implementace změn
  Posledním krokem služby Personální audit je provedení navrhovaných změn. Tento krok je volitelný a závisí na volbě zadavatele, do jaké míry zainteresovanosti bude provedena. 
  Naše společnost je připravena na obě základní formy spolupráce:
  • vedeme projekt změny, jsme přímo odpovědni za výsledek dle nastavených pravomocí a spolupráce,
  • jsme součástí Vašeho týmu projektu změny v roli interního nebo externího poradce.

Další možnosti

Na službu Personálního auditu volně navazují tyto produkty:

 • Konzultace managementu – služba pokrývá konzultační služby od identifikace a popisu strategie společnosti přes přípravu generických strategií (HR, obchodní, finanční, produktová, marketingová, IT a další) až po konzultace oblasti výroby, odbytu, logistiky, právní a finanční poradenství.
 • Realizace výběrového řízení – pomůžeme Vám s přípravou a realizací výběrového řízení, hodnocení nabídek, právním poradenstvím a dalšími otázkami.
 • Vytvoření systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců – navrhneme pro Vás efektivní systém pro zvýšení motivovanosti zaměstnanců od plánu kariérního růstu přes systémy rozvoje a hodnocení až po systém odměn a požitků. 
 • Optimalizace a návrhy změn procesů – podobně jako v simulaci dochází k odhalení neefektivních struktur, tato služba je však určena spíše pro nízkoobrátkové procesy bez použití simulace běhu procesů. Výstupem je návrh ke zvýšení efektivity provozu nebo výroby.