It systémy

It systémy

FBE


Má Váš podnik automatické mechanismy pro včasné varování před tržními změnami? A máte Vy sami detailní přehled o nákladových tocích ve firmě? Disponujete hodnotovými a komplexními informacemi k efektivnímu vnitropodnikovému rozhodování?

Právě FBE (samostatný software s ochrannou známkou) je vytvořen jako nástroj pro efektivní rozhodování managementu firem. Představuje originální produkt společnosti FINAPP audit s.r.o.

Poskytuje uživateli hodnotový přehled za celou firmu z účetních dat a integruje i rozšířené funkcionality.

Hlavní přednosti FBE

 • čerpá data z primárního účetního systému jen jednosměrně (a to pouze v režimu čtení), čímž tak vylučuje možnost nechtěné modifikace účetních dat v primárním systému,
 • provádí každodenní automatické sehrávání a vyhodnocování dat, sestavuje definované náhledy a reporty,
 • systém umělé inteligence upozorňuje uživatele na případné nesrovnalosti a zasílá varovná hlášení (SMS, email),
 • veškeré údaje a finanční ukazatele jsou on-line k dispozici včetně vývoje v čase,
 • schopnost filtrovat data podle různých kritérií, globálně především podle účetních dimenzí (klíčů), podle data zaúčtování, podle zákazníků a na lokální úrovni i podle dalších kritérií vyplývajících z dané funkcionality (např. podle data splatnosti, data úhrad, velikosti částek apod.),
 • systém je rozšiřitelný dle dohody se zákazníkem o libovolnou doplňkovou funkcionalitu,
 • systém zachovává kontinuitu dat i při přechodu na nový informační systém,
 • je maximálně přehledný (Outlook lay-out).

Funkcionalita sytému (hlavní moduly)

 • Rating společnosti
  V této části systému jsou soustředěny hlavní a nejdůležitější ekonomické ukazatele společnosti včetně přehledného zpracování vývojových trendů jednotlivých údajů v grafech. Tento modul Vám umožňuje provádět identifikaci aktuálních hodnot a analýzu vývojových směrů jednotlivých ukazatelů. Ve spolupráci s dalšími moduly můžete sledovat kauzální řetězce vlivů na podnikovou stabilitu (ziskovost, finanční stabilitu), specifikovat firemní příležitosti a preparovat úzké profily ziskovosti.
 • Cash-Flow
  Krátkodobé Cash-Flow: Pomocí tohoto modulu můžete zjišťovat průběh Cash-Flow maximálně na období následujících dvou měsíců. Na rozdíl od dlouhodobého Cash-Flow zde hlavní roli hrají již existující doklady. Tyto doklady se zpracovávají ve vnitřním systému tak, aby jejich interpretace maximálně odpovídala budoucímu stavu. Současně systém umožňuje modelovat stav peněžních prostředků i v závislosti na ještě nezaúčtovaných dokladech, platební morálce zákazníků, případných zpochybňovaných fakturách, transakčních nákladech při převodu z jedné měny na druhou apod. Výsledné zobrazení v grafu Vám pomůže snadno určit možné výkyvy hotovosti pod limitní stav podle jednotlivých měn a tím se jich také vyvarovat.
  • Krátkodobé CF
  • Dlouhodobé CF (dynamické modelování budoucích toků)
  • Grafy, průběžná predikce
  • Sledování CF po měnách

  Dlouhodobé Cash-Flow: Modul svojí funkčností navazuje na krátkodobé Cash-Flow. Díky zohlednění růstového trendu firmy, sezónních výkyvů atd. dosahuje systém dobře využitelných údajů i na období v horizontu několika měsíců.
 • Finanční analýzy
  Smyslem finanční analýzy je provést diagnózu finančního hospodaření podniku a s předstihem učinit rozhodnutí pro následující období (řešit hrozby a problémy dříve než nastanou). Současně zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem daných rozhodnutí a skutečností. Horizontální a vertikální analýza umožňuje sledovat vývoj klíčových ukazatelů firmy v čase, dané měně a účetní dimenzi. Analýza Bodu zvratu umožní připravit a podložit investiční rozhodnutí, analyzovat závislosti mezi fixními a variabilními náklady, ekonomickým výsledkem dané činnosti a pomáhá připravit prodejní plány. Vnořená rozvaha a vnořená výsledovka umožní uživateli, aby se pomocí drill-downů postupně dostal ze statutárních reportů až na úroveň jednotlivých dokladů. Analýza obratů kont vytvoří volně definovatelný report objasňující závislosti mezi obraty na kontech a obchodních partnerech s rozpadem až na jednotlivé účetní doklady.
  • Horizontální a vertikální analýza
  • Cash Flow
  • Bod zvratu
  • Vnořená rozvaha a vnořená výsledovka (drill-down)
 • Řízení pohledávek
  Modul Řízení pohledávek je určen především střednímu a vyššímu managementu pro sledování a plánování likvidity, doby obratu a očekávaného Cash-Flow. Modul bude sloužit zároveň pro sledování obchodního rizika, celkového popisu stavu a nákladovosti pohledávek. Klíčové přínosy jsou především v rozboru pohledávek a anomálií obchodního styku vedeného po lhůtě splatnosti a v kvantifikaci živých a ve vztahu k trhu progresivních pohledávek. Systém řízení pohledávek sleduje aktuální platební morálku klientů, stanovuje koeficient pravděpodobnosti úhrad zákazníka ve dnech po splatnosti podle jeho současného vývoje platební morálky, automatizuje koloběh relevantních dokladů v závislosti na prodlení plateb (upomínání) a vstupuje do Cash-Flow, kde specifikuje reálnou dobu peněžního toku. Modul je možné napojit na externí systémy referující o platební morálce. Mimo to umožňuje generovat splátkové kalendáře, upomínky a pracovat s nimi.
  • Přehled platební morálky
  • Přehledy za klienta (definování maximálních hodnot podle bonity)
  • Graf úhrad, splatností, splátkové kalendáře (s upomínkami)
 • Správa závazků
  Zrcadlový modul ke Správě pohledávek Vám umožní pracovat se závazky a udržovat je tak v optimálním stavu z hlediska      Cash-Flow a diverzifikace dodavatelského portfolia. Současně slouží jako zdroj dat pro Cash-Flow.
 • Business Intelligence
  Systém umělé inteligence automaticky prohledává a sleduje datovou základnu FBE a upozorňuje uživatele na možné problémy.
  Pro každý finanční ukazatel umožňuje sledovat:
  • zda jeho hodnota je uvnitř či mimo nějaký interval a nebo nad či pod nějakou konkrétní mezí,
  • vývoj jeho hodnoty v čase, tj. zda roste, klesá nebo stagnuje, eventuelně jak rychle se mění (lineárním fitem).
  • Reporty podivností (hodnoty mimo interval, trendy)
  • Kombinované (vícekriteriální) nastavení podmínek reportingu
   Dále tento modul umožňuje tyto charakteristiky libovolně kombinovat do libovolného počtu podmínkových výrazů, a zpráva o daném stavu je pak odeslána právě tehdy, když je daný podmínkový výraz splněn.
 • Rozpočty
  • Statický rozpočet – vyplněné fiktivní účty Hlavní knihy. Vhodný pro údaje, které se opakují nezávisle na obchodních výsledcích firmy (nájmy, fixní mzdy,…)
  • Dynamický rozpočet – rozpočet vázaný na prodeje. Vhodný pro situace, kdy se účty mění přímo v závislosti na obchodních výsledcích společnosti (prodejní plány na zboží, skupiny zboží, zákazníky, dodavatele, obchodníky)
 • Konsolidace
  Umožňuje sloučit dvě a více společností do jedné fiktivní. U konsolidované společnosti je možné využívat kompletní funkčnost systému FINAPP BUSINESS ENGINE.