Procesy

Procesy

Elektronický spis


Vznik nového komunikačního kanálu v podobě datových schránek a elektronického přijímání resp. odesílání dokumentů řešily subjekty, organizace nebo instituce různými způsoby, mnohdy v minimalistickém nesystémovém pojetí, kterým „splnily“ legislativní požadavky, ale ve skutečnosti jim tyto změny přinesly nárůst pracnosti se správou a evidencí dokumentů.

Jelikož přechod z listinného spisu na spis elektronický znamená široký dopad do agend organizací a týká se širšího spektra zaměstnanců (nikoli např. jen zaměstnanců podatelen), je nezbytné přistoupit k realizaci potřebných změn systémově tak, aby nejpozději v roce 2012 byla daná organizace připravena na plně elektronický spis a vedení agend elektronickým způsobem.

Přechod z listinné formy spisové služby na formu elektronickou lze chápat jako významný krok v rámci elektronizace nejen veřejné správy a rozvoje elektronické komunikace.

Přínos pro Vaši firmu

Úplný elektronický spis představuje:

 • „nepotřebnost“ spisů listinných (až na vybrané případy),
 • snížení objemu papírové agendy včetně nutné archivace,
 • zrychlení oběhu elektronických dokumentů,
 • znalost, kde se právě nachází daný dokument,
 • eliminace „ztracených“ či zpožděných reakcí,
 • zjednodušení procesu obsluhy,
 • snížení nákladů na proces obsluhy a archivace.

Legislativní rámec 

 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 
  • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
  • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 
  • Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby („Spisová vyhláška“),
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.,
  • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 • Zákon č. 301/2008 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek. 

Příklad konkrétního scénáře

 • 1. Krok – Studie proveditelnosti
  Prvním krokem je Studie proveditelnosti, jež je provedena v souladu s požadavky na právně validní přechod dokumentů na elektronický spis, který bude splňovat požadavky zákona č. 300/2008 Sb., na ukládání, zatřiďování, vyhledávání a dlouhodobou archivaci dokumentů, a to v souladu s návrhem nového archivního zákona a připravovaného projektu Národního digitálního archivu ČR.
  Studie proveditelnosti obsahuje detailní popis implementace zákona č. 300/2008 Sb. včetně:
  • popisu požadovaných kritérií na dokument,
  • popisu služeb definovaných Ministerstvem vnitra v dokumentu „Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi ISDS a SS" (služby napojení datové schránky na spisovou službu),
  • popisu návazností zákona č. 300/2008 Sb. na další zákony dle platné legislativy.
 • 2. Krok – Analýza připravenosti
  Ve druhém kroku Vám provedeme vyhodnocení připravenosti Vašeho stávající prostředí. Půjde zejména o popis následující problematiky:
  • analýza potřeb a stávajících procesů,
  • vazby potřeb a uživatelských rolí (vlastník, sponzor, uživatel, aj.),
  • popis klíčových služeb daného procesu, jejich důležitost a dopad na společnost,
  • hodnocení klíčových služeb ve struktuře základních parametrů (čas, náklady, kvalita a riziko) a to: 
   • z pohledu současného stavu,
   • z pohledu očekávaného stavu,
   • vyhodnocení kvalitativního posunu daných služeb procesu,
  • klíčové požadavky a omezení (například technické omezení dané IT infrastrukturou, technologiemi, analýza již existujících a dostupných prvků řešení jako jsou stávající technická zařízení, licence atd.).
 • 3. Krok – Návrh řešení 
  V rámci tohoto kroku Vám dodáme návrh konkrétního řešení a scénáře postupu (předpoklad součinnosti a pracnosti, plán harmonogramu, cena) pro řízené dosažení vytyčeného cíle s nejnižšími náklady a nejvyšší pravděpodobností úspěchu. Konkrétní řešení vždy závisí na zákazníkem preferované platformě a stupni připravenosti celé společnosti. Na základě předchozích kroků jsou již známa přesná očekávání jednotlivých rolí uživatelů při implementaci či změně procesu a dojde tak ke značnému snížení rizika při implementaci vybraného řešení.  Navržené řešení také může sloužit jako návod pro elektronickou komunikaci a elektronizaci dokumentových interních či externích procesů.
 •  4. Krok – Provedení změny 
  Posledním krokem je vlastní provedení změny dle navrženého a schváleného harmonogramu implementace. Tuto část Vám pomůžeme provést ve dvou různých formách spolupráce dle stupně zainteresovanosti:
  • vedeme projekt změny, jsme přímo odpovědni za výsledek dle nastavených pravomocí a spolupráce,
  • jsme součástí Vašeho týmu projektu změny v roli interního nebo externího poradce.

Další možnosti

Na službu Elektronického spisu volně navazují tyto produkty:

 • Simulace procesů – detailním pohledem na konkrétní proces nebo oddělení se zavedením počtu opakování a aplikací sezonních a jiných výkyvů lze účinně odhalit slabá místa organizace současně s těmi předimenzovanými. Výstupem je návrh ke zvýšení efektivity provozu nebo výroby.
 • Optimalizace a návrhy změn procesů – podobně jako v simulaci dochází k odhalení neefektivních struktur. Tato služba je však určena spíše pro nízkoobrátkové procesy bez použití simulace běhu procesů. Výstupem je návrh ke zvýšení efektivity provozu nebo výroby.