Audit

Audit

Interní audit


Jste organizací veřejné správy a musíte mít v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole zaveden v organizaci interní audit? Nevíte jak splnit svoji zákonnou povinnost tak, aby Vám interní audit dával skutečnou přidanou hodnotu a jeho zavedení nebylo jen zbytečným nákladem?  Čerpáte prostředky ze strukturálních fondů a jste zavázáni provádět interní audit projektů, které realizujete a nevíte jak povinnost nejlépe splnit? Máte interní audit, ale ten plní svoji funkci jen formálně, nepřidává Vám žádnou přidanou hodnotu a nevíte jak to levně a rychle změnit?

Proto my přicházíme s produktem „interní audit“, který Vám umožní:

 • splnit svoji zákonnou povinnost,
 • nastavit interní audit v organizaci tak, aby Vám přinášel přidanou hodnotu a nebyl zbytečně nákladný,
 • ověřit si, zda Vámi již nastavený systém interního auditu je dostatečně účinný a efektivní,
 • posoudit kvalitu zpráv z interních i externích auditů Vaší organizace.

Co je to interní audit?

Interní audit je nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, které zjišťuje, zda:

 • právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou při činnosti orgánu veřejné správy dodržovány,
 • rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
 • řídící kontroly poskytují vedoucímu orgánu veřejné správy spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
 • provozní a finanční kritéria podle § 4 (účinnost, hospodárnost a efektivnost příjmových a výdajových operaci)  jsou plněna,
 • zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
 • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle tohoto orgánu budou splněny.

Naše společnost v oblasti auditů poskytuje zejména tyto služby 

 • provedení auditu řídícího a kontrolního systému organizace, který Vám umožní splnit požadavek  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (včetně zpracování navazujících dokumentů§ 31 roční zpráva o výsledcích interního auditu a § 22 roční zpráva o výsledcích finančních kontrol),
 • provedení posouzení souladu nastavení řídícího a kontrolního systému organizace s požadavky  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 • nastavení interního auditu v organizaci tak, aby splňoval požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a byl při tom pro Vás přínosný,
 • zavedení systému jednotného auditu v rámci kapitoly nebo organizace a jejích „dceřiných“ organizací,
 • posouzení kvality zpráv  z externích i interních auditů Vaší organizace,
 • konzultace ve všech oblastech týkajících se interního auditu.