Finance a daně

Finance a daně

Výzkum & vývoj - FTC


Tato služba uvádí do praxe znění zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. § 34, aktuální znění zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje.

Přínos pro Vaši firmu 

Na základě těchto změn můžete za určitých podmínek náklady spojené s vývojem/výzkumem, inovacemi a zlepšováním výrobků nebo služeb, kromě běžného uplatnění navíc odečíst od základu daně, snížit si tak daňovou povinnost a přitom nesnížit zisk firmy. To přináší značné úspory při placení daní. 

Jak tato možnost v praxi funguje? 

Například, máte-li hospodářský výsledek (zisk před zdaněním) ve výši 6 milionů a náklady na vývoj (inovace) činily 5 milionů, budou tyto náklady zároveň odčitatelnou položkou. Daň tedy nezaplatíte z 6 milionů, ale pouze z 1 milionu (6-5), čímž získáte úsporu 1 milion za rok

Z praxe víme, že takto získáte přibližně 110 tisíc na jednoho zaměstnance ve vývoji/výzkumu. Máte-li ve vývojovém/výzkumném oddělení či konstrukci například 10 lidí na plný úvazek, ušetříte na daních cca 1,1 milionu za rok

Uplatnění odpočtu nákladů na výzkum a vývoj Vám významně sníží daňovou zátěž, ale nezkreslí hospodářský výsledek!
Zůstáváte tak i nadále bonitní společností pro bankovní sektor i kapitálový trh, přestože nebudete platit vysoké daně.
 

Tato nepřímá podpora vývoje/výzkumu je dostupná daleko většímu množství firem a její využívání je pro vás mnohem snadnější nežli přímá podpora formou dotací. 

Co je chápáno pod pojmem "výzkum a vývoj"? 

Máte vývojové oddělení, konstrukci? Děláte řešení na míru, inovujete, programujete software? V tom případě můžete náklady na tyto činnosti uplatnit dvakrát. 

Obecně jde o každou činnost, která znamená přidanou hodnotu pro Vaše produkty, ať již jde o službu, zboží nebo technologii. 

Proč FINAPP audit s.r.o.? 

Abyste mohli využít odčitatelnou položku nákladů na vývoj/výzkum, musíte splňovat několik podmínek. Především musíte přesně znát, které činnosti jsou výzkumem nebo vývojem a které konkrétní náklady lze uplatnit. Nejdůležitější však je mít průkaznou evidenci nákladů a činností vůči finančnímu úřadu. Proto naše společnost svým klientům zavádí systém pravidel, který umožní bezproblémově těchto možností využívat. 

Službu vám připravíme na klíč, takže se nebudete muset o nic starat. Naši odborníci na procesní poradenství, účetnictví, personalistiku, finanční analytici, daňoví poradci a také auditoři jsou připraveni zavést Vám celý systém tak, aby byl průkazný, a zároveň významně neovlivnil běžné fungování ve Vaší společnosti. 

Za celý projekt přebíráme záruky, po jeho dokončení získáte vyjádření auditora/daňového poradce o správnosti postupů účtování a evidence nákladů na vývoj/výzkum. Získáte jistotu, že všechny provedené operace budou v souladu s platným zněním zákonů.

Projekt zavedení FTC

 • 1. Krok - Studie aktuálního stavu
  Tímto krokem zjistíme současný stav procesního, organizačního a finančního vyčlenění oblasti výzkumu či vývoje ve Vaší společnosti. V podstatě se podíváme, zda a jak máte vyčleněné vývojové/výzkumné oddělení, jaké procesy a postupy jsou spjaté s vývojem a výzkumem, jakým způsobem tyto operace účtujete, zda existují směrnice, které to vše upravují a další informace, které souvisejí s využitím podpory a se zavedením celého systému. 
  Výstupem této etapy je zpráva, která popisuje práci společnosti ve všech třech klíčových oblastech - procesy, finance a účetnictví. Takto zjištěné informace jsou základem pro vyhotovení návrhu architektury řešení a plánu implementace a pro zavedení celého systému do společnosti.
 • 2. Krok - Návrh architektury řešení
  Výstupem z této etapy je souhrnná zpráva, která popisuje rozsah potřebných změn ve společnosti ve všech sledovaných oblastech – procesy, finance a účetnictví. Její součástí je i rozsah požadovaných prací a termínový plán implementace změn ve společnosti. Tato souhrnná zpráva Vám zároveň odpoví na otázku, jak rychle se Vám vrátí investice do tohoto projektu.
 •  3. Krok - Implementace systému
  Zavedení systému průkazného sledování nákladů má dvě části: 
  • vypracování vnitropodnikových směrnic a vlastní implementace. Podle zjištěných informací a připravené architektury řešení připravíme nezbytné směrnice (případně upravíme Vaše stávající) ve všech požadovaných oblastech:
   • zacházení s finančními prostředky vydávanými na výzkum a vývoj,
   • vnitropodnikové procesy, postupy a organizační struktura,
   • vedení účetnictví o výzkumu a vývoji, systém archivace a koloběhu dokumentů. 
  • dojde k promítnutí těchto změn do reálného fungování firmy. Zároveň vám pomůžeme s určením nákladů, které lze uplatnit pro odpočet a stanovením způsobu jejich průkazné evidence. Dojde i k vyškolení pracovníků, kterých se dané změny budou týkat. 
  Výstupem této etapy budou směrnice, které vycházejí z připravené architektury řešení a z legislativních požadavků na práci společnosti v oblastech, které souvisí s výzkumem a vývojem a jejich podporou. Tyto směrnice budou navrženy i zavedeny v souladu s ISO normami a požadavky poskytovatelů grantů či dotací z EU.
 •  4. Krok - Ověření výše odčitatelné položky
  Po zavedení doporučujeme pravidelně (každoročně, před odevzdáním daňového přiznání) provádět „kontrolní den“, jehož výstupem je ověření odčitatelné položky na výzkum a vývoj za předmětný rok, jejíž výše je ověřená auditorem/daňovým poradcem.
  Ověřením výše odčitatelné položky za předmětný rok přebíráme odpovědnost za celý tento projekt.

Nároky na Vaše zaměstnance (po zavedení služby FTC) 

Implementací systému prakticky nedochází k navýšení objemu rutinní práce. Změny ve Vaší společnosti se časově dotknou pouze účetního oddělení v rozsahu cca 1 hod/měsíc (příprava podkladů pro akceptační komisi) a vlastního výzkumného či vývojového oddělení v rozsahu 1,5 hod/měsíc (příprava podkladů pro akceptační komisi plus distribuce dokumentace k podpisu členům komise). Ostatní úkony se provádí ve stejném rozsahu jako dosud, pouze se změní způsob práce. 

Zavádění služby nijak významně neomezí provoz, součinnost Vašich pracovníků bude pečlivě naplánována. 

Celý systém Vám zhotovíme tak, aby byl z Vaší strany samoudržitelný.